Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động của NHCSXH, đặc biệt đối với các hoạt động giao dịch với khách hàng tại trung tâm và các điểm giao dịch xã. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch (BCĐ PCD) NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã có văn bản chỉ đạo số 663/CV-BCĐ ngày 07/8/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với các nội dụng như sau:

 

Tiếp tục quán triệt kịp thời tới toàn cán bộ, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ PCD Covid-19 trung ương, chính quyền địa phương và khuyến cáo của cơ quan y tế về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo dỏi, cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của tình hình dịch bệnh tại địa phương để triền khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quán triệt nghiên cứu kỹ các văn bản của Tổng giám đốc NHCSXH, BCĐ PCD Covid-19 của NHCSXH liên quan đến các biện pháp phòng chống và các giải pháp hổ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi Covid-19.

Thưc hiện rà soát và trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho việc phòng chống dịch covid-19. Phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, tổ TK&VV để xây dựng và triển khai “Phương án về thời gian giao dịch với tổ trưởng tổ TK&VV và khách hàng tại điểm giao dịch xã” nhằm đảm bảo các hoạt động giao dịch xã diễn ra an toàn, hiệu quả, không tập trung đông người theo quy định.

Tăng cường theo dỏi, giám sát tình trạng sức khỏe của cán bộ, người lao động tại đơn vị mình, chỉ đạo thực hiện đầy đủ việc phòng hộ cá nhân, đề phòng lây nhiễm cho cán bộ và người lao động; yêu cầu cán bộ, người lao động nghiệm túc thực hiện khai báo y tế kịp thời, tuân thủ các biện pháp cách ly khi có yêu cầu của cơ quan chức năng theo quy định; Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát phòng chống lây nhiễm chéo tại các đơn vị.

          Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội cùng với công tác phòng chống, dịch Covid-19. Thực hiện phong trào thu đua chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện phong trào thi đua chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Tin bài: Tân Nguyễn