Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Hội sở tỉnh và các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, thị xã 
 

          Thực hiện Quyết định số 4319/QĐ-NHCS ngày 10/8/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt nam của tổ chức, cá nhân tại NHCSXH. Quy đinh lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình như sau:

 

          Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng: lãi suất 0,1 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng: lãi suất 3,5 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng: lãi suất 3,5 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng: lãi suất 3,8 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng: lãi suất 4,4 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng: lãi suất 4,5 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trờ lên: lãi suất 6,0 %/năm.

          Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chứ (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân theo quy định tại Khoản 12, Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng.

Tin bài: Sơn Nguyễn