Thông báo về việc thực hiện mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ/CP của Chính phủ 

Thực hiện quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 13/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay nhà ở xã  hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ/CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Tổng Giám đốc NHCSXH thông báo thực hiện mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tại NHCSXH năm 2020: 

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của NHCSXH áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dụng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ/CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tin bài: (NHCSXH)