Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019 
 Chi tiết