Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019 
 Chi tiết