Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019 
 Chi tiêt