Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 
 Chi tiết