Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 
 Chi tiết