HUYỆN ỦY LỆ THỦY TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII 

Sáng ngày 20/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng. 

 

              Tại hội nghị các đại biểu đã được học tập quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết TW 8, khóa XII của Đảng gồm: Quán triệt Quy định số 08 – QĐ/TW về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; thông qua một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; Kết luận số 37 – KL/TW “ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyế số 36 – NQ/TW “ Nghị quyế về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

              Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức và sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, nhất là trong cán bộ, đảng viên về những quan điểm của Đảng, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tế cuộc sống.

Toàn cảnh học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng của Huyện ủy Lệ Thủy

Hồng Mến-  Đài TT-TH Lệ Thủy