KHU DÂN CƯ BẢN CÂY BÔNG XÃ KIM THỦY (LỆ THỦY) TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 

              Ngày 17/11/2018, khu dân cư Bản Cây Bông xã miền núi Kim Thủy tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2018).

              Khu dân cư Bản Cây Bông xã miền núi Kim Thủy có 128 hộ với 435 nhân khẩu đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được nhân dân Bản Cây Bông nhiệt tình hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ vay vốn, xoá đói giảm nghèo, bà con Bản Cây Bông đẩy mạnh phong trào đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Đến nay, Bản Cây Bông có trên 20 hộ giàu và khá; hộ nghèo chiếm tỷ lệ 47%. Khu dân cư có 57 hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; 90% gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; các tập tục mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội trong khu dân cư ngày càng hạn chế.

Nhân dịp này, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phạt động phong trào thi đua và đăng kí cam kết về thực hiện các cuộc vận động của mặt trận năm 2019.

                                                           Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy