Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 21/07/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chính sách tín dụng giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, theo Kế hoạch, đối với UBND huyện Lệ Thủy phải xác định nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nội dung trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách (CSXH) huyện làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn ưu đãi được đầu tư đúng đối tượng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy trong việc đầu tư, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đúng mục đích, có hiệu quả.

Trong 2 quý đầu năm 2018, NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 21/07/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đã tham mưu cho UBND huyện dành trích ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Kết quả trong quý II năm 2018, UBND huyện đã trích Ngân sách chuyển vốn cho NHCSXH huyện với số tiền 550 triệu đồng, đưa tổng số tiền Ngân sách huyện chuyển sang lên 1.734 triệu đồng đạt 110% kế hoạch cả năm.

Chủ động chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện duy trì đầy đủ các cuộc họp BĐD theo định kỳ. Tham mưu cho Ban đại diện xây dựng chương trình kiểm tra giám sát; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Triển khai sớm công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện và chỉ đạo các tổ chức trong mạng lưới tăng cường công tác kiểm tra về cơ sở. Tham mưu cho Ban đại diện phân giao nguồn vốn mới kịp thời và điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn các chương trình tín dụng cho các xã, thị trấn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tranh thủ nguồn vốn ưu đãi từ Trung ương để đầu tư các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND huyện phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các xã, thị trấn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Tin bài: Tân Nguyễn-NHCSXH huyện