LỆ THỦY THÔNG QUA BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ, HỢP TÁC XÃ VÀ VƯỜN KIỂU MẪU 

              Ngày 11/5/2018, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Lệ Thủy đã tổ chức Hội nghị quý II năm 2018 nhằm thống nhất các tiêu chí khu dân cư, HTX và vườn kiểu mẫu trước khi ban hành Bộ tiêu chí; đồng thời lựa chọn để xây dựng điểm một số khu dân cư, HTX nông nghiệp và vườn kiểu mẫu.

              Sau khi Ban Chỉ đạo xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí gửi về cơ sở, đã có hơn 60 ý kiến tham gia góp ý bổ sung. Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Bộ tiêu chí; ngoài ra có các ý kiến góp ý tập trung vào những nội dung về Nhà văn hóa Khu dân cư, đường giao thông nông thôn, quy cách hàng rào xanh; tiêu chí vườn kiểu mẫu; tiêu chí mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020…Hội nghị đã thống nhất lựa chọn 6 khu dân cư, 3 HTX nông nghiệp, 10 vườn và 10 km đường nông thôn để xây dựng trở thành kiểu mẫu cấp huyện. Bên cạnh đó, UBND đã yêu cầu mỗi xã chọn 1 khu dân cư, 1 HTX nông nghiệp (nếu ở đó có HTX) và 3-5 vườn để xây dựng kiểu mẫu.
              Việc thống nhất Bộ tiêu chí và lựa chọn mô hình để xây dựng khu dân cư, HTX, vườn và đoạn đường kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lệ Thủy sẽ tạo nền tảng quan trọng để xây dựng xã và huyện nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở nông thôn và hình thành những vùng quê đáng sống trên địa bàn huyện.

Lệ Thủy tổ chức Hội nghị thông qua bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư, HTX và vườn kiểu mẫu

   Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy