QĐ số 1148/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Lê Văn Tý và bà Phạm Thị Huế thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
 Chi tiết