QĐ số 1144/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Hà Văn Tích và bà Trần Thị Hiền thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
 Chi tiết