TB số 103/TB-PTQĐ Công khai về việc tổ chức đấu giá tài sản 
 Chi tiết