Đảng ủy xã Tân Thủy tổ chức hội nghị cung cấp thông tin chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh cho nguyên cán bộ quản lý lãnh đạo cấp huyện, cấp xã, các sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang nghỉ hưu trên địa bàn và cán bộ lãnh đạo, quản lý tại xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TGHU ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện “Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giai đoạn 2016 - 2020”, ngày 19/12/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Tân Thủy đã tổ chức hội nghị thông tin cập nhật một số chủ trương mới của Đảng và Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã, các đồng chí Sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, các đồng chí Hiệu trưởng các trường học nghỉ hưu và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng các tổ chức đoàn thể đang công tác trên địa bàn xã.

 

 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy báo cáo 3 chuyên đề gồm: Tình hình Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung trong thời gian tới; Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh huyện Lệ Thủy; một số định hướng mới trong lãnh đạo, điều hành của huyện năm 2018 và những năm tiếp theo và Chuyên đề về: Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của xã Tân Thủy; một số định hướng mới trong lãnh đạo, điều hành của xã trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã vui mừng, phấn khởi về những thành quả và những chủ trương, định hướng mới của huyện, của xã trong thời gian qua, nhiều đồng chí đã phát biểu ý kiến nêu nhiều giải pháp hữu hiệu giúp cho lãnh đạo xã trong quá trình lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới.

 

 

Hội nghị đã giúp các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn xã, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo xã đang công tác cập nhật, bổ sung thông tin thời sự, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của xã; tạo ra sự đồng thuận về nhận thức, hành động, từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Hữu Hải

UBND xã Tân Thủy