LỆ THỦY: 13 ĐƠN VỊ XÃ, THÔN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT KHUYẾN HỌC 

          Nằm trong các nội dung của hoạt động khuyến học, thời gian qua, Hội khuyến học huyện và các xã thị trấn, thôn bản trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã quan tâm tổ chức liên hoan tiếng hát khuyến học đạt kết quả tốt. 

Phát huy kết quả của phong trào liên hoan tiếng hát khuyến học trong các năm vừa qua, Hội khuyến học từ huyện đến cơ sở đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức vận động, kêu gọi sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Kết quả từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 13 đơn vị cơ sở tổ chức Liên hoan tiếng hát khuyến học. Trong đó có 10 đơn vị tổ chức ở cấp xã và 3 đơn vị thôn cũng tổ chức thành công là  Xuân Hồi xã Liên Thủy, thôn Hoàng Giang – Xuân Thủy, thôn Lộc Hạ xã An Thủy. Tổng số tiền ủng hộ quỹ khuyến học thu được từ các buổi Liên hoan tiếng hát khuyến học toàn huyện đạt trên 1,1 tỷ đồng. Vì mục tiêu Khuyến học, khuyến tài để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước, Liên hoan tiếng hát khuyến học ở huyện Lệ Thủy đang ngày càng được nhân rông và phát triển tốt.

Đình Hoàng

Đài TT-TH Lệ Thủy