LỆ THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2018. 

        Ngày 28/11/2017, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018 để chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX.

       Tại hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QP- AN năm 2018; Trên cơ sở đó, đã có 11 ý kiến của đại biểu tham gia thảo luận, góp ý, thống nhất các chỉ tiêu đã thực hiện được và những vướng mắc, tồn tại, bài học kinh nghiệm trong năm 2017. Đồng thời, đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản, những giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN và công tác quản lý, điều hành của UBND huyện năm 2018. Cùng tại Hội nghị này, UBND huyện đã lấy ý kiến về Đề an chọn địa điểm đặt trung tâm huyện Lệ Thủy mới. Kết thúc Hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND huyện đã trả lời, làm rõ một số ý kiến góp ý phản biện của các đại biểu dự Hội nghị và cảm ơn sự góp ý đầy tâm huyết, nhiệt tình, giàu tính xây dựng của các đại biểu. Đồng chí cũng giao cho Văn phòng HĐND & UBND huyện trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đã được thống nhất, hoàn chỉnh văn bản báo cáo để trình tại Kỳ họp HĐND huyện phiên cuối năm 2017.

 

                                                   Hồng Mến - Đài TT-TH Lệ Thủy