QĐ số 4694/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Xuân Biên thường trú tại xã PhúThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
  QĐ số 4694/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Xuân Biên thường trú tại xã PhúThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình