QĐ số 4695/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Xuân Sang và bà Hoàng Thị Thắm thường trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
    QĐ số 4695/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Xuân Sang và bà Hoàng Thị Thắm thường trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình