QĐ số 4693/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Xuân Du và bà Võ Thị Hảo thường trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
   QĐ số 4693/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Xuân Du và bà Võ Thị Hảo thường trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình