TB số 60A/TB-VP Ý kiến chỉ đạo của PCT TT UBND huyện, Trưởng đoàn thẩm tra sau đợt thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM 
 Tải nội dung