Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản

Các văn bản khác
GM số 28/GM-UBND Hội nghị triển khai Phương án Tổng điều tra và Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2021.
TB số 388/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện.
QĐ số 603/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ phát triển kinh tế tập thể huyện Lệ Thủy
TB số 07/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên 01/2/2021.
GM số 24/GM-UBND Mời họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.
Trở về trang trước