Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 08/TB-CSHVKHXH 26 00:00:00.0/09/2018

TB số 08/TB-CSHVKHXH v/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công và Luật kinh tế

141 2074/KH-UBND 24 00:00:00.0/09/2018

KH số 2074/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

142 1569/KH-UBND 24 00:00:00.0/09/2018

KH số 1569/KH-UBND Hành động về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, quy thoái rừng; bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng" tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

143 3113/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3113/QĐ-UBND V/v bãi bỏ 18 thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán mẫu nhà lớp học các cấp và nhà công vụ cho giáo viên thuộc chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Quảng Bình

144 30/TB-TTKHHCVTLT 19 00:00:00.0/09/2018

TB số 30/TB-TTKHHCVTLT V/v tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 10 và tháng 11/2018

145 115/2018/NĐ-CP 19 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

146 3067/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3067/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

147 3050/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3050/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình"

148 22/2018/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 22/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

149 21/2018/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 21/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT với UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng ĐK đất đai

150 2101/SNN-TTBVTV 17 00:00:00.0/09/2018

CV số 2101/SNN-TTBVTV V/v khẩn trương tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo QĐ số 915/QĐ-TTG

151 07/CĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2018

CĐ số 07/CĐ-UBND v/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Bình

152 3067/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3067/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

153 662/STTTT-CNTT 11 00:00:00.0/09/2018

CV số 662/STTTT-CNTT Về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dựng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

154 111/2018/NĐ-CP 11 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 111/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

155 3216/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 3216/TB-VPUBND KL của PCTUBND tỉnh tại buổi làm việc về rà soát công tác xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn

156 1464/UBND-XDCB 07 00:00:00.0/09/2018

CV số 1464/UBND-XDCB V/v tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh

157 3238/TB-LĐTBXH 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 3238/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ. công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

158 1476/UBND-VX 07 00:00:00.0/09/2018

CV số 1476/UBND-VX V/v tăng cường thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động làm việc trong các HTX

159 805/TB-TCLĐH 07 00:00:00.0/09/2018

TB số 805/TB-TCLĐH Chức danh, chữ ký Q.Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp