Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 51/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 51/NQ-HĐND Về quyết định giao tổng biên chế công chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Quảng Bình

61 48/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 48/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

62 48/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 48/2018/NQ-HĐND Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

63 43/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 43/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

64 42/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 42/2018/NQ-HĐND Sửa đổi NQ số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

65 46/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 46/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại NQ số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình

66 42/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 42/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HDDND tỉnh khóa XVII bầu

67 45/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 45/2018/NQ-HĐND Phê duyệt Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay NH ADB để thực hiện Dự án: Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trường toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

68 2210/UBND-TNMT 28 00:00:00.0/12/2018

CV số 2210/UBND-TNMT v/v tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"

69 4527/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2018

QĐ số 4527/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch Bảo vật và Phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến 2020, định hướng đến năm 2025

70 36/2018/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2018

QĐ số 36/2018/QĐ-UBND Điều chỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

71 15/CT-UBND 27 00:00:00.0/12/2018

CT số 15/CT-UBND V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

72 2195/TB-UBND 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 2195/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

73 36/DB10NGAY-2018 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 36/DB10NGAY-2018 Bản tin dự báo khí tượng thủy văn

74 16/TB-LKĐT 26 00:00:00.0/12/2018

TB số 16/TB-LKĐT Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ Ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Huế

75 06/DBMUA-ĐQB 25 00:00:00.0/12/2018

TB số 06/DBMUA-ĐQB Bản tin dự báo thời tiết thủy văn thời hạn mùa tỉnh Quảng Bình

76 14/2018/TT-BTC 18 00:00:00.0/12/2018

TT số 14/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2018 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

77 32/CT-TTg 14 00:00:00.0/12/2018

CT số 32/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

78 515/BDT-TTr 13 00:00:00.0/12/2018

CV số 515/BDT-TTr V/v tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án 135

79 09/CĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Công điện Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp