Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 01/CĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình

61 170/2018/TT-BQP 03 00:00:00.0/01/2019

TT số 170/2018/TT-BQP Hướng dẫn một số điều của NĐ số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ

62 10/CĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 10/CĐ-UBND V/v phòng chống rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

63 4668/VPUBND-KT 03 00:00:00.0/01/2019

CV số 4668/VPUBND-KT v/v tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức vả kỹ năng về phòng chống thiên tai

64 48/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 48/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

65 46/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 46/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017

66 49/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 49/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

67 45/NQ_HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 45/NQ_HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

68 40/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 40/2018/NQ-HĐND Quy định một số loại phí, lệ phí, học phí và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

69 49/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 49/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần thứ I)

70 53/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 53/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

71 44/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 44/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

72 50/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 50/NQ-HĐND V/v thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

73 51/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 51/NQ-HĐND Về quyết định giao tổng biên chế công chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Quảng Bình

74 48/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 48/2018/NQ-HĐND Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

75 43/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 43/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

76 42/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 42/2018/NQ-HĐND Sửa đổi NQ số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

77 46/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 46/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại NQ số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình

78 42/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 42/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HDDND tỉnh khóa XVII bầu

79 45/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 45/2018/NQ-HĐND Phê duyệt Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay NH ADB để thực hiện Dự án: Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trường toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp