Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 02/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 02/2019/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự

41 01/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 01/2019/NĐ-CP Về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

42 17/SNN-CCTL 09 00:00:00.0/01/2019

CV số 17/SNN-CCTL V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí "đảm bảo đủ yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ" khi xây dựng nông thôn mới

43 10/KH-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

KH số 10/KH-UBND Thực hiện nghị quyết sô 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh

44 22/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 22/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

45 23/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 23/QĐ-UBND v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

46 21/CALT 07 00:00:00.0/01/2019

CV số 21/CALT V/v thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản

47 01/CĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình

48 35/2018/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 35/2018/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. tầm nhìn đến năm 2025

49 4668/VPUBND-KT 03 00:00:00.0/01/2019

CV số 4668/VPUBND-KT v/v tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức vả kỹ năng về phòng chống thiên tai

50 10/CĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 10/CĐ-UBND V/v phòng chống rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

51 170/2018/TT-BQP 03 00:00:00.0/01/2019

TT số 170/2018/TT-BQP Hướng dẫn một số điều của NĐ số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ

52 45/NQ_HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 45/NQ_HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

53 50/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 50/NQ-HĐND V/v thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

54 51/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 51/NQ-HĐND Về quyết định giao tổng biên chế công chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Quảng Bình

55 45/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 45/2018/NQ-HĐND Phê duyệt Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay NH ADB để thực hiện Dự án: Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trường toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

56 43/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 43/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

57 48/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 48/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

58 42/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 42/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HDDND tỉnh khóa XVII bầu

59 49/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 49/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp