Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 1251/UBND-TP 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1251/UBND-TP V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

161 1238/IBND-CA 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1238/UBND-CA V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn

162 1230 /UBND-VP 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1230 /UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2019

163 1231/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1231/UBND-TNMT V/v tổng rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

164 1221/UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1221/UBND-VP V/v báo cóa kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

165 1220/UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1220-UBND-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát TTHC.

166 1250/UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1250/UBND-VP V/v chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp TVHU.

167 05/BCĐ 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 05/BCĐ Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đến năm 2020

168 1230 /UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số: 1230 /UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2019

169 1243/UBND-TNMT 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1243/UBND-TNMT V/v gia hạn thời gian thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp tận thu đất san lấp của hộ ông Dương Đức Thuận

170 1225 /UBND-VP 07 00:00:00.0/06/2019

CV số 1225 /UBND-VP V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy

171 1211/UBND-NN 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 1211/UBND-NN V/v rà soát, điều chỉnh kế hoạch diện tích được miễn thủy lợi phí năm 2019

172 46/HĐND-VP 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 46/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện.

173 1210/UBND-VPNTM 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 1210/UBND-VPNTM Về việc Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" tháng 6/2019

174 65/LĐTBXH 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 65/LĐTBXH V/v công khai danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

175 1209/KH-UBND 06 00:00:00.0/06/2019

KH số 1209/KH-UBND KH tham gia Liên hoan NTQC Công -Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2019.

176 1074/UBND-KT&HT 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 1074/UBND-KT&HT V/v đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

177 29/VHTT 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 29/VHTT V/v quản lý sử dụng thiết bị văn hóa cơ sở cho các xã, thôn thuộc dự án nâng cao chất lượng đời sống văn háo của người dân

178 1205/UBND-TNMT 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 1205/UBND-TNMT V/v giao đất, cấp GCN QSD đất cho các hộ dân thuộc vùng di dãn dân của các xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy

179 44/VPĐP 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 44/VPĐP V/v báo cáo thực hiện chương trình MTQG XDNTM 6 tháng đầu năm

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp