Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 1119/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/05/2019

Cv số 1119/UBND-TCKH V/v thanh toán công nợ đối với Trung tâm TVTK XD huyện Lệ Thủy

141 05/BCĐ-NTM 27 00:00:00.0/05/2019

CV số 05/BCĐ-VPNTM V/v chuẩn bị thủ tục, hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn NTM

142 60_LDTBXH 27 00:00:00.0/05/2019

CV số 60/LĐTBXH V/v hướng dẫn tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

143 1100/UBND-VPNTM 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1100/UBND-VPNTM V/v triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 - 2020

144 1111/UBND-VP 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1111/UBND-VP V/v tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh Quảng Bình

145 1109/UBND-NN 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1109/UBND-NN V/v quản lý ATTP các cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật nhỏ lẻ

146 1075/UBND-TNMT 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1075/UBND-TNMT V/v tăng cuwongf công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn

147 1081/UBND-TNMT 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1081/UBND-TNMT V/v gia hạn thời gian thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp tận thu đất san lấp

148 1101/UBND-TCKH 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1101/UBND-TCKH V/v lập báo cáo tài chính nhà nước.

149 1118/UBND-VP 24 00:00:00.0/05/2019

CV số 1118/UBND-VP V/v thực hiện công tác chỉ đạo, bảo vệ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020.

150 1102/UBND-VP 23 00:00:00.0/05/2019

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đổi đất cho các hộ dân trong phạm vi QH QL9C

151 1086/UBND-VP 22 00:00:00.0/05/2019

CV số 1086/UBND-VP V/v thực hiện Công văn số 636-CV/HU ngày 20/5/2019 của Huyện ủy.

152 1087/UBND-NV 22 00:00:00.0/05/2019

CV số 1087/UBND V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013

153 41/HDND-BPC 22 00:00:00.0/05/2019

CV số 41/HĐND-BPC V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện.

154 1083/UBND-DT 22 00:00:00.0/05/2019

CV số 1083/UBND-DT V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc.

155 57/LĐTBXH 21 00:00:00.0/05/2019

GM số 57/LĐTB&XH V/v báo cáo tình hình, kết quả giải quyết việc làm, XKLĐ 06 tháng đầu năm 2019

156 92/NV 21 00:00:00.0/05/2019

CV số 92/NV V/v đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện

157 1053/UBND-KTHT 21 00:00:00.0/05/2019

CV số 1053/UBND-KTHT V/v ngừng thi công công trình: Xây dựng hạ tầng phát triển quỹ đất vùng Bổn Đạo, xã Mỹ Thủy

158 1059/UBND-TP 20 00:00:00.0/05/2019

CV số 1059/UBND-TP V/v báo cáo công tác tuyên truyền PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019

159 1060/UBND-DT 20 00:00:00.0/05/2019

Cv số 1060/UBND-DT V/v phân bổ Đại biểu tham dự ĐHĐB các DTTS huyện Lệ Thủy lần thứ nhất năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp