Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 38/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 38/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

21 36/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 36/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định mức hỗ tợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tình

22 35_2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 35_2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

23 34/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 34/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

24 37/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 37/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

25 99/2018/NĐ-CP 18 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 99/2018/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

26 08_2018/TT_BNV 10 00:00:00.0/07/2018

TT số 08_2018/TT_BNV Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975

27 52/2018/TT-BTC 04 00:00:00.0/07/2018

TT số 52/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

28 31/2018/TT-BTC 22 00:00:00.0/06/2018

TT số 31/2018/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

29 04/2018/TT-BTP 31 00:00:00.0/05/2018

TT số 04_2018_TT_BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

30 03/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 03/2018/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

31 02/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

32 77/2018/NĐ-CP 29 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

33 68/2018/NĐ-CP 28 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

34 72/2018/NĐ-CP 28 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

35 04/CT-UBND 11 00:00:00.0/05/2018

CT số 04/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thá thủy sản trái phép

36 61_2018/NĐ-CP 11 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 61_2018/NĐ-CP v/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

37 37/2018/TT-BTC 04 00:00:00.0/05/2018

TT số 37/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại NĐ số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của CP quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

38 58/2018/NĐ-CP 27 00:00:00.0/04/2018

NĐ số 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp

39 55_2018_NĐ_CP 26 00:00:00.0/04/2018

NĐ số 55_2018_NĐ_CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp